TIETOSUOJASELOSTE


TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn oikeuksista.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

  • Nimi: Fysioterapia Marjo Hanhineva
  • Y-tunnus: 2580575-3
  • Osoite: Kirkkotie 15, 90440 Kempele
  • Puhelinnumero: 040-9611906
  • Sähköpostiosoite: marjo.hanhineva.mh@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

  • Nimi: Marjo Hanhineva
  • Puhelinnumero: 040-9611906
  • Sähköpostiosoite: marjo.hanhineva.mh@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Fysioterapia Marjo Hanhineva -yrityksen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää lain sallimalla tavalla myös palveluiden markkinointiin. Sähköinen suoramarkkinointi kuluttaja-asiakkaalle edellyttää erillistä suostumusta.

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Säännönmukaisesti potilas- ja asiakastietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: Kanta – Potilastiedon arkisto.

Yrityksemme on liittynyt sähköiseen Kanta-potilastiedon arkistoon, jonne potilastiedot siirretään lakisääteisesti. Kanta-palvelujen toiminta perustuu Kelan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Kanta-palvelujen avulla tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Säännönmukaisesti asiakastietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: sopimus- ja hoitovastuutahoille (KELA, Pohde).

5. Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttävät. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto, jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen. Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Hoidon yhteydessä annettavat tiedot on lueteltu potilasasiakirja-asetuksen 10 §:ssä. Voit katsoa hoitoon liittyvät kirjauksesi Omakannassa osoitteessa www.omakanta.fi.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus. Milloin (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Voit muuttaa suostumustasi kirjautumalla Omakantaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittu tai lainsäädännöllä säädetty peruste.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

9. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka, henkilötunnus jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja asetukseen. Potilastietojen tallentamisesta lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon informoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) edellyttämällä tavalla Kelan Kanta-palveluiden omilla lomakkeilla tavalla erikseen.

10. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

11Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


OMAVALVONTASUUNNITELMA ON LUETTAVISSA VASTAANOTTOPISTEESSÄ. 

*Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu 30.04.2024. Tarvetta muutoksiin ei ole ollut.